FIO Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020

 

 

Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować rozwój młodej organizacji, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na organizację wystawy artystycznej?.

24 lutego 2020 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”. Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

W 2020 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 200 000,00 złotych.

O grant mogą ubiegać się:

młode organizacje pozarządowe – (które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację);
grupy nieformalne/ samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej);

W roku 2020 przewidziane zostały dwie ścieżki realizacji inicjatyw:

I ścieżka – „Wydarzenie”, składane na formularzu: „WYDARZENIE”. Poprzez ścieżkę „Wydarzenie” rozumiemy inicjatywę, której przygotowanie i realizacja nie wymaga dłuższego nakładu czasu niż jeden miesiąc, a realizacja zakłada 2-3 podstawowe działania prowadzące do finalnego działania, np. realizacja pikniku rodzinnego; organizacja wystawy prac lokalnych artystów; przygotowanie wieczoru autorskiego lokalnego poety, pisarza; organizację dnia seniora, dnia wolontariusza, i inne. Ścieżka jest kierowana do grup nieformalnych/samopomocowych i młodych organizacji.

II ścieżka, skierowana tylko do młodych organizacji – „Plan Rozwoju Organizacji”, składany na formularzu plan rozwoju organizacji (PRO). Plan rozwoju organizacji będzie zawierał informacje o celach działalności młodej organizacji (MO), proponowanych działaniach oraz sposobach ich realizacji, a także zakładanych rezultatach. Będzie nazywał misję i wizję organizacji, określał sposób monitoringu działań.

Czas realizacji:
• Wydarzenie musi być zrealizowane w okresie od 01.06.2020 r. do 31.10.2020r., i powinno odbyć się w przeciągu jednego miesiąca.
• Plan rozwoju organizacji – inicjatywa musi być zrealizowana w okresie od 01.06.2020 r. do 31.10.2020r., a działania nie mogą być jednorazowe i muszą tworzyć spójną całość w całym okresie realizacji inicjatywy

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 24 lutego, a zakończy 23 marca 2020r. o godzinie 16.00.

Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: wnioski2020@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz promocję lokalnych inicjatyw.

Szczegóły oraz formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu – „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u Operatorów projektu w następujących podregionach:

 1. Fundacja Fundusz  Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko – sędziszowski;
  Sebastian Nabrzeski – koordynator ; tel.: 663 122 098; e-mail: snabrzeski@gmail.com
 2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki;
  Damian Zakrzewski – koordynator; tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com
 3. Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty – dębicki, strzyżowski, jasielski krośnieński, brzozowski;
  Justyna Jacek – koordynator; tel.: 668 948 983; e-mail: justynajacekk@gmail.com 
 4. Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty – rzeszowski, przemyski, sanocki, leski
  i bieszczadzki;
  Edyta Salnikow –koordynator;  tel.: 667 048 313; e-mail: pil@przestrzenlokalna.org.pl

Zapraszamy!!!